, .


.

Rus tilidan, Rossiya tarixi va RFning qonunchiligi asoslari bo’yicha kompleks imtihonga mustaqil tayyorlanish uchun


« !» , , , , .


Omadingizi bersin! oquv kursi Rus tilidan, Rossiya tarixi va RFning qonunchiligi asoslari boyicha davlat testidanotishni rejalashtirgan chet ellik fuqarolarga moljallangan, keyinchalik vaqtinchalik yashash, yashash uchun, ishlash uchunruxsatnoma yoki patent olishga murojaat qilish uchun moljallangan.! , ( )


! 3- : , Ի.


Omadingizi bersin! oquvkursi 3 oquvmodulidantashkiltopgan: Rustili,


Rossiyatarixi va RFningqonunchiligiasoslari .


“ ” 30 , . 6 : , , , , , . 2 . 80 .


Rustili moduli 30darsdaniboratbolib, uningnegizida dialog mavjud. Harbirdars 6qismdan tashkiltopgan: Eshitamiz, Oqiymiz, Eslabqolamiz,


Grammatikaniyodlaymiz, Qaytaramiz , Ozimiznitekshiramiz . Birdarsniozlashtirishuchun tavsiyaqilinganvaqt taxminan 2 soat. Butun kursni ozlashtirishga 80 soatajratilgan.


" " 3- . 24 .


Rossiyatarixi moduli 3 bolimdan, 24 darsdaniborat.


– . 24 . , .


Birinchibolim xronologik. 24 darsdantashkiletgan. UndaRossiyatarixiningasosiyvoqealaritasvirlangan, oshavoqealarningsanalarikorsatilgan.


. , , .


Ikkinchi bolim vizual. Unda siz Rossiya davlat arboblari foro suratini, arxitektura yodgorliklarining tasvirlarini, tasviriysanatning durdona asarlarining tasvirlarni kotishingiz mumkin.


. .


Uchinchibolim testlar. UlarsizningRossiyatarixiboyichabilimlaringiznitekshirishgayordamberadi.


30-40.


Tarixiybolimgaoquvsoatlarining taxminiysoni 30-40.


Ի .


RFningqonunchiligiasoslarimoduliikkiqismdaniborat.


. 46 . .


Birinchibolim tematik. 46 darsdantashkiletgan. UndaRossiyaningasosiy qonunlari vabizning mamlakatimizda turishdagiqoidalarbilantanishtiriladi.


. .


Ikkinchibolim visual. UndasizRossiyaning davlatramzlariningtasvirivaforosuratlaribilantanishasiz.


. .


Uchinchibolimdatestlarmavjud. Ularsizgarosssiyaningqonunlarini qandaybilishingiznitekshirishgayordamberadi.: .., .., .., .., ..,

..Aganina R.X., Kuznetsov A.L., Litvinova N.D., Rodionova N. A., Ruchkin.A.B., Skvortsova Y.V.


. , 2015 .


Kurs Grint talim va madaniyat markazida ishlab chiqilgan, Russkiy mir Fondi tomonidan qisman molliyaviyqollagan. Moskva, 2015 y.! !


Sizgaomadtilaymiz ! Omadingizi bersin!


.